logoaweb_Mesa de trabajo 1.png

. 404 .                                          PROYECTOS                                                    COLABOS                                    TIENDA                                     CONTACTO

T r a n s f r o n t e r i z X s

transfronterizxs [2017-18]

Liburu interaktiboa da, sexua eta generoa deseraikitzea helburu duena, bizi garen kultura heteropatriarkalean ulertzen dugun bezala. Gure kulturak inposatutako errealitate horiek edukiarekin, hau da, ilustrazioekin eta testuarekin, deseraiki ez ezik, interaktibitatearekin eta proiektuaren formatuarekin ere lotu ditut.

Edukiari dagokionez, ilustrazioak sortu ditut, gure gizarteak pertsonak beren organo sexualaren arabera eta genero-binarismoaren arabera sailkatzen dituen ereduei erantzuten ez dietenak. Batzuk, pertsona transexualak dira, transgeneroak, anputazioak dituztenak... asko, nekez definituko dira emakume* edo gizon* gisa. Testuari dagokionez, transfeminismoari buruzko saiakera bat da, kontzeptualki nik transmititu nahi izan dudana hitzekin laguntzen duena.

Formatuaz ari bagara, interaktibo bat erabili dut. Ilustrazio guztiak hiru zati berdinetan banatuta daude: aurpegia, bustoa bularrarekin eta organo erreproduktiboarekin, eta hankak. Horrela, irakurleak generoaren eta gorputzaren dekonstrukzioan aktiboki parte hartu ahal izango du, nahi duen ilustrazioaren piezak nahastuz eta marrazkiak/identitateak bere nahierara sortuz.

Proiektua, funtsean, deseraikitzean datzanez, collagea teknika nagusi gisa erabiltzea erabaki nuen. Nik ez dut inolako ilustraziorik egiten jatorrian. Bilaketa luze eta froga askoren ondoren, neure ilustrazioak eta neure testua eraiki nituen. Teknika ikustea oso garrantzitsua denez, gure gizarteak naturaltzat jotzen ditugun nortasun artifizialak eraikitzen dituen beste metafora bat delako, teknika nire proiektuan agerikoa baino zerbait gehiago bihurtu dut.

Nahiago nuke esku artean duenari galderak egin eta bizi garen munduaz pixka bat kontzienteago izaten lagunduko balio.


ALIENADXS ALIENANTE izateari utzi behar diogu.

 

P r e s e n t a c i o n

Generoko, klaseko, arrazako teknologia sozial oso zehatzek (operadxs) osatzen gaituzte. Gorputzak/ek eta haien irudikapenak funtsezko zeregina dute subjektuaren identitatea definitzeko prozesuan.

Generoa eta sexua eraikuntza kulturalak dira, mutagarriak, sexu-politika jakin baten ondorio direnak, hala nola nahitaezko heterosexualitatea, eta gorputz jakin batean inskribatzen dira morfologia eta mugak erabakiz. Performatibitatearen kontzeptuak azaltzen du prozesu hori: arau-generoa ekintza performatiboen bidez eraikitzen edo sortzen da, eta ekintza horiek, errepikatzearen poderioz, zerbait naturala edo biologikoa izatearen "irudimena" sortzen dute. Baina eraikia dena, zalantzan jar daiteke. Identitate aniztasunaren existentziak erakusten du heteropatriarkatuak inposatzen duen gizon/emakume binomioaren faltsutasuna.

Batzuetan, eragiten diguten botere-mekanismoak hautematea ezinezkoa denez, eta gizabanakoen modelatze-maniobrak hain sotilak izan daitezkeenez, inposatzen zaizkigun jokabideen ereduak errepikatzen ditugu, konturatu gabe. Botereak erreprimitu ez ezik, alienadxs alienanteak ere sortzen ditu.

Feminismoen zereginik laudagarrienetako eta beharrezkoenetako bat botere-mekanismo horiek nola jarduten duten erakustea izan da eta da oraindik ere, berez halakoak ez diren praktika naturaltzat hartzea lortzen baitute. Heteronormatibitatearen asimilazioaren sorreraren ezagutzatik dinamizatzen dugu heteronorma hori, geure burua deshezten, geure burua deseraikitzen. Ataza, funtsean, deseraikitzean datza.

 

Eta hori da, hain zuzen ere, lan honetan egiten saiatu naizena. Collagearen teknika erabiliz, bai testuena eta baita beste egile batzuen ilustrazioena ere, eta proiektuaren formatuak eskaintzen duen interaktibitatearekin, grafikoki erakutsi nahi izan dut, agerikoegia den puntu bateraino, zein erraza den gorputz baten, ideia batzuen eraikuntza. Eta, aldi berean, eta kontrapuntuan, zein erraza den deseraikitzea.

Irudikapen bat, modu aktiboan ikusteko, proiektu honetako gorputzen eraikuntzan zuzenean parte hartuz, gorputz-ikuspeneko ohiko lengoaiak desafiatzeko eta berrikusteko. Lan hau hurbilketa gisa planteatzen da, planteamenduak, gorputzak eta identitateak kentze gisa, eta, batez ere, hausnarketara gonbidatutako probokazio gisa. Genero identitatearen parodia bat.

Gure gorputzak ez du inolako arazorik. Arazoa sistemak dauka, ez baitaki zein tiraderatan ordenatu, sailkatu, irakurri. Ebakuntza-gela aldaketa soziala baino askoz ere ekonomikoagoa eta zalantzazkoagoa da.

Izan gaitezen subertsiboak, uka ditzagun binarismoak, legitimatu ditzagun gutxiengo diren genero eta sexu praktika guztiak, izan gaitezen urratzaileak eta, beraz, ulertezinak. Alde batera utz dezagun ezagutza-eredu bakar, unibertsalizatzaile eta homogeneizatzailea, baztertzen eta hiltzen duena. Sexuaren eta generoaren arteko dikotomia gaindituz bakarrik antola daiteke diskurtso eta ekintza politiko bat, desberdintasun sexualaren normalizazio- eta mutilazio-lana hausten duena.

Borroka transfeministatik lortuko dugu identitate batzuk despatologizatzea.

Borroka feministei eskerrak ematea baino ez zait geratzen. Transfeminismoa izango da gu deskolonizatzeko, berreraikitzeko tresna.

Eskerrak:

Proiektu hau egiteko oinarritzat hartu ditudan lanen egileak izendatzea eta haiei eskerrak ematea:

'Furia de género: el transfeminismo como práctica de lucha integradora. Trans desafioa ', Belen Macias.

Boris Schmitzen ilustrazioak.

Anonimoen ilustrazioak.

transfronterizxs [2017-18]

Es un libro interactivo que tiene como objeto la deconstrucción del sexo y del género tal y como lo entendemos en la cultura heteropatriarcal en la que vivimos. No solo he deconstruido estas dos realidades impuestas por nuestra cultura con el contenido, es decir, con las ilustraciones y el texto, sino que lo he hecho también con la interactividad y el formato del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el contenido, he creado ilustraciones que no responden a los patrones en que nuestra sociedad encasilla a las personas según su órgano sexual y de acuerdo al binarismo de género. Algunas, son personas transexuales, transgénero, con amputaciones... muchas, difícilmente se van a poder definir como mujer* o como hombre*. En cuanto al texto, es un ensayo sobre el transfeminismo, que acompaña con palabras lo que yo he querido transmitir conceptualmente.

Si hablamos del formato, he utilizado uno interactivo. Todas las ilustraciones están divididas en tres partes iguales: la cara, el busto con el pecho y el órgano reproductivo, y las piernas. De esta manera, el lector, podrá activamente participar en la deconstrucción del género y del cuerpo, mezclando las piezas de la ilustración que quiera y creando así los dibujos/identidades a su antojo.

Como el proyecto básicamente consiste en deconstruir, decidí emplear el collage como técnica principal. Ninguna ilustración es hecha por mí en su origen. Después de una búsqueda extensa y de muchísimas pruebas, construí mis propias ilustraciones y mi propio texto. Como es muy importante que se vea la técnica, porque es otra metáfora de cuán fácil nuestra sociedad construye identidades artificiales que damos por naturales, he hecho de la técnica algo más que evidente en mi proyecto. 

Ojalá le plantee preguntas a quien lo tenga entre manos y le ayude a ser, por lo menos, un poco más consciente del mundo en el que vivimos.

TENEMOS QUE DEJAR DE SER ALIENADXS ALIENANTES.

aurkezpena

Klaseko proiektu baterako egin nuenez, erderaz egin behar izan nuen proiektua. Euskarara itzultzen nabil.

presentación

 

Estamos constituidxs (operadxs) por tecnologías sociales muy precisas de género, clase, raza... El/los cuerpo/s, y sus representaciones, tienen un papel fundamental en el proceso de definición de la identidad de sujeto.

 

Tanto el género como el sexo son construcciones culturales, mutables, producto de una política sexual concreta como es la heterosexualidad obligatoria, que se inscriben en un determinado cuerpo decidiendo su morfología y sus límites. El concepto de performatividad explica este proceso: el género normativo se construye o se produce a través de actos performativos que, a fuerza de ser repetidos, crean el “espejismo“ de ser algo natural o biológico. Pero lo que es construido, puede ser cuestionado. La existencia de la diversidad de identidades demuestra la falsedad del binomio hombre/mujer que impone el heteropatriarcado.

La imposibilidad de detectar en algunas ocasiones los mecanismo de poder que nos afectan, de cómo pueden ser tan sutiles las maniobras de modelaje de los idividuos, hacen que lleguemos a repetir, sin darnos cuenta, patrones de conductas que se nos imponen. El poder no sólo reprime, sino que también produce alienadxs alienantes.

 

Una de las labores más loables y necesarias de los feminismoas ha sido y sigue siendo mostrar cómo actúan esos mecanismos de poder que consiguen que percibamos como naturales prácticas que en sí mismas no lo son. Es desde el conocimiento de la génesis de la asimilación de la heteronomatividad, donde dinamitamos esta heteronorma deseducándonos, deconstruyéndonos. La tarea sigue consistiendo esencialmente en deconstruir.

Una representación para ver de forma activa mediante la participación directa en la construcción de los cuerpos de este proyecto, para desafiar y revisar los lenguajes habituales de visibilidad corporal. Este trabajo se plantea como una aproximación, un remover planteamientos, cuerpos e identidades, y sobre todo, como una provocación invitando a la reflexión. Una paródia de la identidad de género.

Nuestro cuerpo no tiene ningún problema. El problema lo tiene el sistema, que no sabe en qué cajón ordenarlo, clasificarlo, leerlo. El quirófano es mucho más económico y menos cuestionador que el cambio social.

 

Seamos subversivxs, neguemos los binarismos, legitimemos todas las prácticas de género y sexuales minoritarias, seamos transgresorxs y, por tanto, ininteligibles. Opongámonos a un modelo de conocimiento único, universalizador y homogeneizante que excluye y mata. Sólo transcendiendo la dicotomía entre sexo y género se puede articular un discurso y acción política que rompa con la labor normalizadora y mutiladora de la diferenia sexual. 

 

Desde la lucha transfeminista conseguiremos despatologizar algunas identidades.

Solo me queda dar las gracias a las luchas feministas. El transfeminismo será la herramienta para descolonizarnos, (re)construirnos.

 

agradecimientos

 

Nombrar y dar las gracias también a los autores

en cuyos trabajos me he basado para la realización de este proyecto:

'Furia de género: el transfeminismo como

práctica de lucha integradora. El desafío trans', Belén Macías.

 

Ilustraciones de Boris Schmitz.

 

Ilustraciones de anónimxs.